Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 oktober 2018

D66 wil niet-chemische alternatieven voor bestrijding Japanse duizendknoop

Bij brief van 19 juli 2018 heeft het College van B&W de raad geïnformeerd over de locaties waar de Japanse duizendknoop in IJsselstein is gelokaliseerd en de bestrijding ervan.
Daarin heeft de fractie van D66 aanleiding gezien deze brief te agenderen en een oplegnotitie te schrijven.

Het probleem met de Japanse duizendknoop is dat als de plant eenmaal is gevestigd hij zeer moeilijk meer is weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden andere plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

D66 steunt de beleidsmatige inzet van de gemeente IJsselstein om geen chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen in IJsselstein. Uit de brief blijkt dat de gemeente voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop een uitzondering wil maken en het middel Roundup wil toestaan.
Daarvoor wordt 10.000 euro extra uitgetrokken.

In de bijlage bij de brief van B&W is een overzicht opgenomen van de meest gangbare bestrijdingsmethoden voor de Japanse duizendknoop. Dit overzicht is afkomstig van de Universiteit van Wageningen. Aanvullend hierop heeft de fractie van D66 verdere informatie verkregen over de Japanse duizendknoop van de Universiteit Wageningen.

Deze informatie is hier te vinden.

De gemeente Heemskerk heeft bewust gekozen voor mechanische bestrijding. Zij verklaarden dat deze bestrijding een kwestie is van lange adem en er bovenop zitten, maar dat de resultaten nu navenant zijn.
Het er bovenop zitten is in Heemskerk bijna letterlijk omdat ze direct bij signalering van een jonge plant de plant met wortel en al uitrukken.

De gemeente Amersfoort kiest voor injecteren van de plant en boekt daar goede resultaten mee. Op Youtube is een filmpje geplaatst waarmee ze hun aanpak uitleggen.

D66 stelt aan de Commissie Ruimte voor aan het College te verzoeken een plan van aanpak op te stellen voor de aanpak in 2019 met daarbij de volgende uitgangspunten:

  1. De gemeente IJsselstein kiest voor een niet-chemische bestrijding van de Japanse duizendknoop, dat wil zeggen een aanpak om de plant met wortel en al uit te graven. Dit zal wellicht hogere kosten met zich meebrengen, maar hiertegenover staat dat er op langere termijn minder problemen worden voorzien (fundering en riool). Wij realiseren ons dat deze aanpak voor 2018 niet meer haalbaar is. We beschouwen dit jaar dan ook als een overgangsjaar.
  1. De locaties waar de planten voorkomen worden niet meegenomen in het reguliere maaibeheer om verdere verspreiding te voorkomen
  2. De uitgegraven planten dienen niet bij het GFT terecht te komen omdat op die manier de plant zich alsnog verspreid. Daarom wil D66 een aparte inzameling of inzamelplaats waar de planten ingeleverd kunnen worden en ook apart worden vernietigd, bijvoorbeeld via een gecertificeerd composteerbedrijf
  3. De bestrijding van de Japanse duizendknoop hoeft niet alleen door RMN te gebeuren. Ook inwoners kunnen hieraan bijdragen.
  4. In beeld te brengen op welke wijze inwoners hieraan actief mee kunnen doen. Als beloning kunnen ze bijvoorbeeld een of meerdere zakken compost ontvangen.
  5. De kosten in beeld te brengen van een aanpak waarbij de Japanse duizendknoop met wortel en al wordt uitgegraven en ook apart wordt vernietigd, wel of niet met inzet van inwoners.

D66 vraagt:

  1. een reactie van de fracties tijdens de commissievergadering
  2. een reactie van het College op deze inzet van D66
  3. tijdens de commissievergadering een afspraak te maken op welke termijn het gewenste plan van aanpak gereed kan zijn.