Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

D66 stemt tegen onbetaalbare begroting IJsselstein 2019 en biedt alternatieven

Donderdag 8 november heeft de gemeenteraad van IJsselstein de Begroting voor 2019 goedgekeurd.

Helaas zag de fractie van D66 zich genoodzaakt om tegen deze begroting te stemmen. Niet alleen wisten we bij het vaststellen van deze begroting reeds dat, door aanpassingen vanuit het rijk, deze fors gewijzigd moet worden, maar ook het meerjaren perspectief wordt, door een aantal onacceptabele beleidsvoornemens, voor de inwoners van IJsselstein onbetaalbaar.

D66 biedt een tweetal alternatieven om de balans weer positief te doen doorslaan; Goede communicatie om ons afval beter te laten scheiden en snel meer woningen bouwen. Lees het bijgaande betoog van de fractievoorzitter.

Fractievoorzitter Jos Pel betoogde het standpunt van de D66-fractie als volgt:

Voorzitter, collega’s en toehoorders,

Vanavond nemen we, als gemeenteraad van IJsselstein, een besluit over de begroting voor 2019. Het voorliggende document is wat onze fractie betreft weer zeer toegankelijk. De ambtenaren verdienen en krijgen onze complimenten voor het feit dat ze dit, ondanks de vele onzekerheden, helder op papier hebben gezet.

Deze begroting wordt overschaduwd door de septembercirculaire en de brief die we eind vorige week van het college daarover hebben ontvangen. De consequentie van deze septembercirculaire is dat de jaarrekening 2018 1,5 miljoen negatief zal uitkomen. Hoppa.. daar gaat weer een hap uit onze algemene reserves!

Nog zorgelijker is echter de consequentie voor de financiële meerjarenraming over de jaren 2018 tot en met 2022. In de voorliggende begroting leek deze uiteindelijk weer positief te worden, maar dat is nu niet meer het geval.

Waar gaan we dan nu een besluit over nemen voorzitter? Gaan we nu het debat aan over de gevolgen van het collegeprogramma op deze begroting, terwijl we nu al weten dat daar flink in geschrapt moet gaan worden? Nog maar weer een keer over gratis parkeren gaan praten in de nadagen van dit college? Hondenbelasting? Moeten we gaan bakkeleien over de indexering die dit college op het parkeren en de hondenbelasting loslaat, terwijl deze toch juist zouden worden afgeschaft?

Onzes inziens heeft het weinig zin om het debat over deze begroting aan te gaan. Laten we deze maar vaststellen en in het voorjaar met elkaar debatteren over de aanpassingen die dit college voor gaat stellen. Wellicht hebben we dan ook een reëler beeld van de financiële consequenties die de ontvlechting van UW Samenwerking met zich mee zullen brengen..

Voorzitter, veel liever horen we nu welke kaders dit college voor zich ziet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen.

  • Wat kunnen we in het voorjaar verwachten?
  • Houdt dit college vast aan het niet verhogen van de OZB?
  • Handhaaft dit college een afgesproken factor weerstandsvermogen van minimaal 1,5?
  • Blijft dit college af van de reserves voor het sociaal domein?
  • Blijven de reserveringen voor het IHP in stand?
  • Waar gaat het geld vandaan komen?

D66 ziet mogelijkheden waar zowel de gemeente als de inwoners bij winnen en die gunstige gevolgen hebben voor de begroting: afvalvermindering en woningbouw. 

Binnen de RMN en het afvalbeleid bungelt IJsselstein onderaan. Er is teveel restafval. De komende jaren kan IJsselstein erbij winnen door beter gescheiden in te zamelen. Die plannen zijn er, maar het helpt niet om er alleen een container voor PMD bij te plaatsen. Men moet ook willen!  Hier is het sleutelwoord wat ons betreft communicatie. Er moet op kort termijn een plan van aanpak komen over de wijze waarop we ervoor zorgen dat onze inwoners daadwerkelijk gescheiden in gaan zamelen. Hoe kijkt het college daar tegenaan?

Een 2e punt vormt het wonen. Woningen brengen op langere termijn geld op (OZB) en zijn dringend nodig in IJsselstein. De beperkte bouwambitie van dit college is dan ook een gemiste kans. D66 onderschrijft de wens om snel te bouwen op de beschikbare plekken, maar pleit daarbij wel voor zorgvuldigheid en transparantie. Daarbij hecht D66 er zeer aan dat de Gemeente zelf ontwikkelt, waardoor er ook gebouwd wordt voor sociale huurwoningen. Als er zwaarwegende redenen zijn om dit niet zelf ter hand te nemen, dan verwachten we dat dit naar de hoogste bieder gaat, zodat er geld in het laatje vloeit.

Voorzitter, we gaan een begroting vaststellen, zonder dat we de financiële consequenties van de septembercirculaire daarbij kunnen betrekken. We zijn onderweg op een slecht verlicht, hobbelig wegdek naar een bestemming die we niet goed kennen. Daarbij is het zicht flink beperkt, door de dichte mist en de chauffeur heeft nog maar net z’n rijbewijs. En om de beeldspraak compleet te maken; de navigatie werkt slecht.

Ik voorzie hele grote uitdagingen waar we als IJsselstein mee te maken gaan krijgen. D66 zal daar, samen met de Raad, haar kaderstellende, controlerende en uiteraard volksvertegenwoordigende rol in oppakken. 

Dank u wel

Fractie D66

Jos Pel