Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

D66 wil dat gemeente zich inzet voor àl haar inwoners en gericht LHBTI-beleid maakt

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november hebben D66, PvdA en GroenLinks een motie ingediend die het college van Burgemeester en Wethouders oproept een aanjagersrol te vervullen bij LHBTI-emancipatie en acceptatie en consistent beleid daarop te formuleren. De motie is door de raad verworpen.

Hieronder vindt u het bijbehorende betoog van D66.

Voorzitter,

Als D66 hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om ook in IJsselstein beleid te maken gericht op LHBTI’ers. Directe aanleiding voor deze motie is de ondertekening van het regenboog stembusakkoord door D66, Groen Links en PvdA op 17 maart jl. Daarin hebben wij aangegeven ons in te willen spannen voor een beter en meer beleid ten aanzien van LHBTI’ers. Deze motie maakt deel uit van die inspanningen. Ook in IJsselstein hijsen wij op 11 oktober de Regenboogvlag. Vanaf 2016 doen we dat bij het Stadhuis, met dank aan Peggy Adema, raadslid D66, die hier in juni 2016 een motie voor indiende. 

In 2018 hebben we op 11 oktober ook de regenboogvlag gehesen bij het museum MIJ. Hier loopt tot 18 november de tentoonstelling “Gendervrij bij Mij”. In dat kader heeft Peggy Adema samen met het museum een aantal dialoog middagen en een avond lezing georganiseerd die elk een de onderwerpen Lesbisch, Homo, Bi, Transgender en Intersekse als aandachtspunt had. Dit is vanmiddag afgesloten met een bijeenkomst met het COC waarin gekeken is hoe het er in IJsselstein voor staat. Daar is nog wel een wereld te winnen. 

Ik herhaal een aantal zaken uit de motie van mw. Adema die aan actualiteit niet hebben ingeboet. Sinds 2016 hijsen we die regenboogvlag in Ijsselstein vlag.  D66 vind echter dat alleen aandacht voor het onderwerp niet voldoende is. Met het hijsen van de vlag op Coming Out Day 11 oktober zijn de problemen voor LHBTI’ers niet over. Het is slechts een teken maar wel een duidelijk zichtbaar teken. D66 denkt niet dat integratie-, emancipatie-, en acceptatie-problemen met het hijsen van de vlag meteen zijn opgelost. Met het hijsen van de regenboogvlag geven wij als stad, blijk van onze inzet voor al onze burgers. 

We willen een klimaat waarin jong en oud zichzelf durft te zijn en zich durft te uiten. We geven bovendien ondersteuning aan alle inwoners, scholen en organisaties die zich al blijvend inzetten voor homo-integratie, -emancipatie en acceptatie. 

Daarom vindt D66 dat :

 • Gemeenten een aanjagersrol zouden moeten vervullen bij LHBTI-emancipatie en acceptatie;
 • Gericht beleid vanuit de overheid een enorme steun in de rug zal betekenen voor de LHBTI-ers en past bij het streven naar een inclusieve samenleving;

Ik lees nu graag de motie voor:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen d.d.8 november 2018

De Raad,

Overwegende dat

 • Er in IJsselstein geen consistent en samenhangend beleid is ten aanzien van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (hierna te noemen: LHBTI);
 • Gemeenten een aanjagersrol zouden moeten vervullen bij LHBTI-emancipatie en acceptatie;
 • LHBTI-ers regelmatig te maken krijgen met pesten, sociale uitsluiting en met uitsluiting op de arbeidsmarkt, scholen en bij sportclubs;
 • 30% van de jongeren denkt dat je seksuele geaardheid of genderidentiteit beter voor je kunt houden en 40% van hen de vriendschap met hun beste vriend(in) zou verbreken als deze zou aangeven homoseksueel te zijn (bron:SCP 2013);
 • Onder LHBTI-jongeren significant vaker sprake is van depressieve klachten en zelfmoordgedachten;
 • Er ook onder oudere LHBTI-ers vaak sprake is van depressiviteit, eenzaamheid en een sociaal isolement;
 • Dat er nog steeds teveel LHBTI-ers zijn die er momenteel noodgedwongen voor kiezen hun geaardheid of genderidentiteit te verbergen;
 • Beeldvorming over LHBTI-ers/seksuele diversiteit veelal eenzijdig en niet conform de werkelijkheid is;
 • Het versterken van eigen kracht, het faciliteren van ontmoeting met gelijkgestemden waarin (h)erkenning kan plaatsvinden, de kern vormt van de LHBTI-emancipatie
 • Gericht beleid vanuit de overheid een enorme steun in de rug zal betekenen voor de LHBTI-ers en past bij het streven naar een inclusieve samenleving;

Draagt het college op:

De raad uiterlijk in zijn vergadering van 11 april 2019 een voorstel voor te leggen met daarin opgenomen:

 1. Wat er al binnen IJsselstein aan beleid is op het gebied van LHBTI;
 2. Een voorstel voor een aanvullend samenhangend beleid, dat wordt voorbereid in samenwerking met het onderwijs, zorgaanbieders, sportverenigingen overige maatschappelijke partners, politie, GGD, COC, Vluchtelingenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin expliciet aandacht is voor de LHBTI-ers van jong tot oud, met als doel hen volwaardig deel te laten uitmaken van onze samenleving;
 3. Het aanvullend beleid vorm te geven aan de hand van o.a. de aanbevelingen van Movisie over LHBTI-emancipatie (zie: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/lhbt-emancipatie).

En gaat over tot de orde van de dag.