Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Algemene beschouwingen: waar gaan we heen met IJsselstein?

Op 4 juli vonden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats. Op basis van de bijdrage van fractievoorzitter Jos Pel zet D66 haar standpunten in dit artikel op een rij.

De algemene beschouwingen zijn een middel om terug te blikken op het afgelopen jaar. Om te kijken wat we gedaan hebben en wat onze visie daarop is. De algemene beschouwingen zijn bij uitstek ook een middel om vooruit te kijken. Met de kadernota geven we daar ook accenten bij aan met als doel om IJsselstein beter te maken. En dan refereren we graag aan ons motto: Iedereen doet mee. Terug kijken is mooi, maar we kijken bij D66 graag vooruit.

Ter besluitvorming lag 4 juli de Kadernota 2020 en de bijbehorende financieel perspectiefnota voor. Hiermee kijken we als Raad vooruit naar volgend jaar en geven we aan het college de kaders mee voor de begroting van 2020.

Voordat we vooruit kijken, willen we twee punten benoemen.

  1. Ten eerste wil de fractie zijn waardering uitspreken voor het vele werk dat onze ambtenaren hebben verzet. De voorliggende kadernota is beknopt en overzichtelijk. Een puik stukje werk!
  2. Het tweede punt betreft het proces hoe we tot deze kadernota zijn gekomen. Even achterom kijken dus. We bedanken de Planning en Controle commissie die hier de regie over heeft gevoerd. Aan het proces heeft het niet gelegen dat de uitkomst zo belabberd is. Ja, dat is het; belabberd, beroerd, miserabel, slecht. De fracties hebben veel tijd en energie gestoken in het formuleren en onderbouwen van voorstellen en het college heeft haar punten uit het collegeakkoord naar voren gebracht. Het resultaat is bedroevend; vrijwel alle voorstellen van de Raad worden terzijde geschoven, en het college neemt de ruimte om te doen. Inderdaad doen; niets samen doen.

D66 constateert dat het eigenlijk geen zin heeft om mee proberen te denken en besturen. Overigens lijkt het erop dat het college ook niet meer een visie op IJsselstein hoeft te ontwikkelen, maar een urgentie agenda tot haar beschikking heeft, waarmee het allemaal wel goed komt.

Dat ziet D66 toch anders. Als we de financieel perspectiefnota er bij pakken, zijn we verbijsterd en maken we ons grote zorgen. De ruime overschrijding in de jeugdzorg, een onzekere taakstelling in de huurbaten en de verwachting dat er vanuit het rijk minder middelen beschikbaar komen, weerhoudt dit college er niet van om structureel 300.000 euro in de begroting op te nemen om parkeerplaatsen te subsidiëren. Niets de gebruiker betaalt; nee, de inwoner van IJsselstein betaalt!

Overigens hebben we nu niet de mogelijkheid om formeel iets van die 3 ton te vinden. Dit is geen voorstel, maar zien we in het najaar wel in de begroting terug. We hebben hier een amendement over ingediend, want D66 kan met een dergelijke begroting niet instemmen. Maar goed, dat is ook niet nodig. Dit college doet gewoon. D66 hecht er daarom aan dat ook de Raad zich over dit punt expliciet uitspreekt.

Dan over de inhoud van de voorstellen. We hebben niet de illusie dat er iets zal veranderen, maar we willen wel voor onze inwoners onze verbijstering onderstrepen.

Het college heeft in de Urgentie-agenda aangegeven het belangrijk te vinden dat inwoners betrokken worden bij het bestuur van de stad en heeft ook in de toelichting bij voorstel 1 van de kadernota aangegeven inwonersparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan. Uit die opstelling van het college verbaast het ons dat het voorstel om inwoners een directe mogelijkheid te bieden hun invloed op deze kadernota uit te oefenen op rood staat. Wij hebben dan ook het volgende amendement ingediend om inwoners te laten participeren in de totstandkoming van de kadernota.

D66 is tegen het voorstel om de kaders van het parkeerbeleid op de voorgestelde manier aan te passen. De risico’s en uitwerking zijn onvoldoende in beeld gebracht en zoals het College ook zelf al aangeeft zijn de exacte kosten niet op voorhand aan te geven. Ook is volgens het College onbekend hoe het beleid in de praktijk zal uitwerken. Het College heeft aangegeven dat er geen geld beschikbaar is voor nieuw beleid. D66 beschouwt dit voorstel als nieuw beleid. Vandaar dat wij daarop een amendement hebben ingediend.

Het College vindt een goede doorstroming van de fiets belangrijk en wil dit betrekken bij het mobiliteitsplan 2019. Het voorstel van D66, om op kruispunten een betere doorstroming voor fietsers te realiseren, zou dan ook op meer steun mogen rekenen.

Het voorstel met betrekking tot het uitbreiden van het fietsparkeren is een prima voorstel van de LDIJ, omdat het helpt de binnenstad autoluw te houden. Het advies van het college is om de uitvoering tot later te parkeren. D66 is van mening dat extra fietsparkeerplaatsen nu al nodig zijn om de binnenstad aantrekkelijk te houden en dat derhalve niet gewacht kan worden tot dat de tweede fase is afgerond.

Tot slot ondersteunt D66 een voorstel van LDIJ, PvdA en Groenlinks inzake het vastleggen van een visie en beleid voor de groene buitenruimte van IJsselstein.