Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019

Urgentieagenda

In de raad van 3 oktober 2019 is de urgentie-agenda vastgesteld. Een grote meerderheid van de raad stemde voor. Alleen de lijst-Willems was tegen. De urgentie-agenda is een lijst met 40 punten die tot stand is gekomen door de aanpak van het bureau Castro.

Meer dan 1.500 mensen hebben een enquête ingevuld, er zijn drie avonden georganiseerd over thema’s als samenwerking, binnenstad en ondernemen en wonen. Voor D66 weegt de inbreng van de inwoners zwaar. Als D66 vinden wij het bijzonder waardevol dat de 40-puntenlijst mede tot stand is gekomen door de inbreng van inwoners. Op deze wijze worden inwoners van IJsselstein bij het bestuur van de stad betrokken en dat is een goede zaak. Voor D66 zijn deze 40 punten geen verrassing. Het zijn herkenbare punten voor ons en we beschouwen dit als een belangrijk signaal vanuit de samenleving.

Het verplicht ons als politiek om daar mee aan de slag te gaan en er iets van te vinden. Daarom heeft D66 voor dit voorstel gestemd. De D66-fractie heeft wel een voorbehoud gemaakt en dat betreft de uitwerking. De uitwerkingen zijn nog niet bekend. Die komen in de vorm van raadsvoorstellen naar de raad. Op voorhand met de uitwerking instemmen ging de fractie te ver.

In het debat heeft D66 er op gewezen dat de raad er zit voor alle inwoners bedrijven en instellingen. Alhoewel ruim 1.500 inwoners de enquête hebben ingevuld ontslaat dat raad en college niet van hun verantwoordelijkheid om te staan voor het algemeen belang van IJsselstein. Het komt er dus straks heel erg op aan hoe in de diverse raadsvoorstellen deze adviezen worden uitgewerkt en wanneer. In de urgentie-agenda wordt veelal wel een startdatum genoemd, maar in heel veel gevallen geen einddatum. Communicatie naar de inwoners wordt van wezenlijk belang voor de uitvoering van deze agenda. Geef helder aan wanneer een onderwerp wordt opgepakt, wat het voorstel is en wanneer tot uitvoering wordt overgegaan.

Met deze aanpak heeft dit college een geweldige verantwoordelijkheid op zijn schouders genomen als het gaat om vertrouwen in de politiek. De verwachtingen van de inwoners zijn nu torenhoog. Als de verwachtingen niet goed worden gemanaged komt deze aanpak als een boemerang terug op de gehele politiek in IJsselstein.

Naar de mening van D66 hebben wij vanuit het algemeen belang als raad ook de taak om IJsselstein verder vooruit te helpen. We moeten nadenken over het lange termijn perspectief van IJsselstein. Waar willen we als stad naar toe? En hoe zien we ons zelf in 2040, 2050. Deze 40 punten zullen daar zeker een rol inspelen maar daarmee zijn we er nog niet. IJsselstein staat voor enorme uitdagingen en keuzes als het gaat om de energietransitie, over de ruimtelijke economische koers in de regio, komt er een regionale omgevingsagenda voor de Lopikerwaard?

De woonvisie heeft de raad onlangs vastgesteld en is al een belangrijke bouwsteen. Maar andere thema’s zijn eveneens van belang: Hoe gaan wij om met de consequenties van de klimaatverandering, hoe willen wij IJsselstein economisch vooruit helpen, hoe gaan we om met onze kunst en cultuur en historische erfgoed?

Die 40 punten zullen in het kader van het lange termijn perspectief een plaats moeten krijgen. Wij missen van het College een afweging van deze 40 punten in het licht van het lange termijn perspectief. Naar de mening van D66 is het noodzakelijk de ontwikkeling van dat lange termijn perspectief echt op te gaan pakken.