Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Eerste stap op weg naar duurzame energieopwekking

De gemeenteraad van IJsselstein heeft op 2 juli jl. ingestemd met het concept-bod van 1,8 TWh voor de regio Utrecht. 1,8 TWh is de hoeveelheid elektriciteit die de regio Utrecht tot 2030 denkt te kunnen opwekken. Voor IJsselstein betekent dit een bijdrage van 0,05 TWh aan op te wekken hernieuwbare energie. Dat komt overeen met het gemiddeld jaarlijks verbruik van ruim 18.000 particuliere huishoudens.

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s samenwerken aan een zogeheten Energiestrategie. Voor de totale energiebehoefte in Nederland dienen we met elkaar 35 TWh aan hernieuwbare energie op te leveren (zon en wind) op te leveren (1 TWh is gelijk aan 1.000.000.000 KWh). De regio Utrecht heeft nu een concept-bod gedaan van 1,8 TWh. Dit is nog geen definitief bod.

Alle biedingen vanuit de regio’s in het hele land, er zijn 30 regio’s – worden nu doorgerekend door het Planbureau van de Leefomgeving. Daaruit moet blijken of het totaal van de regio’s uitkomt op 35 TWh. Als dat niet zo is krijgt iedere regio, gebaseerd op een van te voren vastgestelde verdeelsleutel, de opdracht het aandeel te verhogen. De definitieve regionale energiestrategie dient op 1 juli 2021 gereed te zijn.

Hoe wij met elkaar in de regio deze energiebehoefte gaan opwekken is nog niet bepaald. Eerst moeten we in de regio en op lokaal niveau het gesprek aan gaan over zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines. Vooral langs snelwegen, spoorlijnen, het Amsterdam-Rijnkanaal, op bedrijventerreinen en in agrarische gebieden ziet de regio kansen voor hernieuwbare energie-opwekking.

Voor D66 is het belangrijk dat wij verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame inrichting van onze regio. De fractie van D66 heeft ingestemd met dit concept-bod voor de regio. D66 heeft op 2 punten extra aandacht gevraagd. Het eerste punt is dat de 35 TWh en derhalve ook het conceptbod van 1,8 TWh uitgaat van de huidige energiebehoefte. D66 vindt het essentieel dat wij er met zijn allen voor zorgen dat de behoefte aan energie lager wordt, zodat we ook minder hoeven op te wekken. Dus een campagne om een ieder daarvan te doordringen is hard nodig.

Het tweede punt is de communicatie en participatie. De energietransitie vraagt wat van ons allemaal. Terecht heeft het College daar de nodige aandacht voor in het raadsvoorstel. We weten dat het draagvlak voor dit bod niet bij iedereen aanwezig is. D66 waardeert het dat het College staat voor dit bod. D66 heeft het College opgeroepen om nu in gesprek te gaan met de inwoners voor het vinden van de noodzakelijke draagvlak. “Maak de inwoners bewust van nut en noodzaak van de energietransitie. Luister goed naar hen, maar waai niet overal mee. Durf hierin standvastig te zijn, want zo creëren we draagvlak voor de noodzakelijke energietransitie”.