Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 januari 2021

Van wijkgericht naar wijkbewust werken

Geef deze nieuwe manier van werken kans van slagen. Dat is het standpunt van D66 over het door de raad aangenomen voorstel voor wijkgericht werken.

De D66-fractie hoopt oprecht dat deze manier van werken niet alleen een wijziging in de structuur betekent, maar dat hiervan ook een stimulans uitgaat naar de inwoners om mee te participeren en initiatieven vanuit de wijk te realiseren. Als D66 hechten wij zeer veel waarde aan het gesprek met de inwoners en participatie van inwoners in gemeentelijke trajecten. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat de inwoners hun stem kunnen laten horen en hen stimuleren om met initiatieven te komen.

Dit voorstel voldoet daaraan door de oprichting van een bewonersadviesplatform en door de instelling van een bewonersinitiatievenbudget. Met het bewonersadviesplatform kunnen bewoners gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen op het gebied van het leefklimaat, in de buurt de wijk en in de stad. Het bewonersadviesplatform bespreekt ook hoe participatie het beste vorm gegeven kan worden. Daarmee heeft dit bewonersadviesplatform een bredere taak gekregen dan de huidige bewonersgroepen.

Doordat er sprake is van een bredere taakomschrijving heeft de raad een amendement van de ChristenUnie, mede ingediend door D66, aangenomen waarin de term wijkgericht wordt vervangen door bewonersparticipatie en wijkbewust werken. Dit is voorgesteld om wijkgericht werken niet als doel te zien, maar als manier van werken om te komen tot bewonersparticipatie als onderdeel van het gemeentebrede participatiebeleid. Via het bewonersadviesplatform wordt de participatie-aanpak per beleidsonderwerp besproken en wordt bepaald of een stadsbrede, wijkgerichte of buurtgerichte aanpak wenselijk is.

Tevens wordt in de nieuwe opzet de inwoners gestimuleerd om met initiatieven te komen. Initiatieven die minder dan 500 euro kosten zullen direct worden gehonoreerd. Van die houding van de gemeente gaat een stimulerende werking uit zo verwachten wij.

D66 is wel kritisch op de rol van Pulse. Nu de gemeente meer regie naar zich toetrekt bij het wijkbewust werken via het bewonersadviesplatform en een snellere toekenning van budgetten voor bewonersinitiatieven gaat realiseren devalueert de rol van Pulse naar de mening van D66. Pulse is een uitvoeringsorganisatie vooral gericht op welzijn. De D66-fractie vraagt zich af of deze tussenschakel nog nodig is in de nieuwe opzet. Door Pulse als schakel te handhaven verwachten wij dat inwoners in verwarring raken: wanneer moeten zij een beroep op Pulse doen en wanneer kunnen ze rechtstreeks naar de gemeente. D66 zal de mogelijke rolverwarring bij Pulse kritisch volgen en zo nodig het College hierover bevragen.