Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 juni 2021

Integrale Visie Openbare Ruimte moet ambitieuzer met concretere doelen voor een duurzame en gezonde leefomgeving

D66-raadslid Alie Tigchelhoff heeft een betoog gehouden in de gemeenteraad van 17 juni j.l. over de Integrale visie openbare ruimte (IVOR). Daarna is er mede met Groen Links en de Christen Unie een motie ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. Strekking van de motie: er ligt een mooie visie die er prachtig uitziet en vele onderwerpen benoemd. Wij willen dat het ‘smarter’ geformuleerd wordt. Meer ambitie en wat is het doel. De visie moet bijdragen aan een duurzame gezonde leefomgeving, waar mensen elkaar bijvoorbeeld kunnen ontmoeten en bewegen.

Wat wat we kunnen verwachten van klimaatbestendigheid, circulair bouwen en bijvoorbeeld biodiversiteit dat blijft vaag. Fijn dat deze visie er is, dit is voor het eerst., daarom steunen we deze wel al hebben we kritiek. De visie kent namelijk onvoldoende ambitie terwijl het een visie voor de komende 10 jaar is. Daarnaast is het onduidelijk waar deze visie naar toe gaat, wat willen we bereiken, hoe, wanneer en met welke inspraak kunnen inwoners hieraan bijdragen? Wat mogen de inwoners verwachten? Waar is de inspiratie? Zoals KNIJ en PSIJ treffend hebben opgemerkt tijdens de inspraakrondes “Toekomstbestendig is geen ambitie maar een EIS, en Samenwerking en Klimaatbewust zijn geen ambities maar Voorwaarden. Ambities moeten inspirerend zijn en realisme in ambities werkt verlammend.”  Beter hadden wij het niet kunnen omschrijven! We vragen het college in de motie om in de uitvoeringsplannen, ambitieuzer en concreter te worden met de steun van de hele raad.

Voorzitter, raadsleden en mensen die meeluisteren,

Voor ons ligt het raadsvoorstel Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). Mooi dat deze er ligt, dat is voor het eerst. Het is ook een prachtig vormgegeven voorstel waar we eigenlijke alle belangrijke onderwerpen in tegenkomen. Dank daarvoor en complimenten vanuit D66. Als we dan iets verder gaan kijken dan de vormgeving, dan komen we op de inhoud.

Veel onderwerpen komen aanbod en in grote lijnen kunnen we ons daar wel in vinden. De openbare ruimte is er voor iedereen. Het effect van deze visie moet een belangrijke stap zijn in de richting van een openbare ruimte die mensen met elkaar in contact brengt en die bijdraagt aan een duurzame gezonde en leefbare werk- en woonomgeving. Vooral dat laatste is belangrijk! Nu en in de toekomst. We kijken niet naar het nu maar hoe zich dit in 10 jaar ontwikkelt, met de woningbouw opgave met de energietransitie, met klimaatproblemen, als droogte en wateroverlast. Is die visie voldoende om dan voor ons allen die gezonde leefomgeving te realiseren? D66 denkt dat dit niet het geval is.

Waar bevindt zicht uw bushalte, uw recreatieterrein of het bankje in het park of bij de speeltuin waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten? Hoe ziet het groen eruit in uw wijk? Natuurlijk is een visie er niet om dit precies in te vullen dit volgt in de uitwerking van de visie. Maar als een visie niet helder en duidelijk is in haar doelstellingen hoeveel draagt het dan bij aan biodiversiteit? Op hoeveel afstand vindt u de voorzieningen die u graag wilt? Hoe circulair pakken we dit aan, dat wil zeggen hoeveel materialen gaan we gebruiken die hernieuwbaar zijn of hergebruikt kunnen worden?

Met alle wensen en eisen die er zijn moeten er keuzes gemaakt worden niet in de laatste plaats omdat ons budget eindig is en de huishoud portemonnee leeg. Dat is iets voor de uitwerking, maar als een visie niet ambitieus is dan kom je er nooit. Wensen en behoeften vanuit verschillende vakgebieden zoals grijs, groen, water en sport, zullen botsen. Waar ga je dan voor? Hoe krijg je de inwoners van wie je veel verwacht mee in je verhaal? Zij moeten meedenken, met initiatieven komen, participeren en uiteindelijk gebruiker van die openbare ruimte zijn. Hoe inspireer je die inwoners? Wat is de stip op de horizon. Wat kunnen inwoners verwachten van de gemeente?

Met de nu algemeen geformuleerde doelstellingen, zou je kunnen zeggen dat IJsselstein al bereikt heeft wat ze roept, want het wordt nergens zo concreet dat je er een meetlat naast kunt leggen. Hoe maken we IJsselstein tot die gezonde, veilige en vitale  stad waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning, en beweging? Een openbare ruimte die uitnodigt tot een gezonde levensstijl en deelname aan het openbare leven zoals het in het voorstel staat. Je zou kunnen zeggen, we zijn er al en je kunt zeggen daar zijn we nog lang niet. Hoe toegankelijk is het voor ouderen, voor minder validen, voor kinderen?

In de ogen van D66 moet er meer ambitie meer lef getoond worden en tegelijkertijd meetbare doelen. De uiteindelijke uitwerking het hoe, het wat, het waar en wat kost het, moet de komende jaren in allerlei stukken terechtkomen, maar daar start je niet mee. Om met de door GPIJ en KNIJ geleverde input te spreken, beter had ik het niet kunnen verwoorden: “Toekomstbestendig is geen ambitie maar een Eis, Samenwerking en Klimaatbewust zijn geen ambities maar zijn Voorwaarden. Ambities moeten ambitieus zijn en realisme in ambities verlammend kan werken.”

Inwoners willen volgens D66 graag bijdragen aan een gemeenschappelijk doel als zij daartoe uitgedaagd worden. Daarom roepen wij het college op en dienen samen met Groen Links en Christen Unie een motie in voor een meer ambitieuze invulling van de IVOR.