Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 november 2021

D66 voor Omgevingsvisie, maar voorlopig tegen woningbouw Kromme IJsselpark

De gemeenteraad van IJsselstein heeft de Omgevingsvisie vastgesteld. D66 heeft ingestemd met deze Omgevingsvisie. Dat hebben we gedaan omdat we een aantal zaken erg belangrijk vinden die ook in de visie zijn terug te vinden. Duurzaamheid, een goed leefklimaat, woningen voor iedereen en voldoende aandacht voor duurzame mobiliteit.

De aanwijzing in de Omgevingsvisie van het Kromme IJsselpark tot mogelijke bouwlocatie ging D66 en de overgrote meerderheid van de raad te ver. Er werd een amendement aangenomen waarin alleen onderzoek naar de ontwikkeling van het Kromme IJsselpark als bouwlocatie werd toegestaan. Verder wilde de raad niet gaan.

In 2020 heeft het College een ‘praatstuk’ IJsselstein Vitaal gepresenteerd met daarin een voorstel om in regionaal verband te overleggen het Kromme IJsselpark als bouwlocatie te bestempelen. Dit is een eigen leven gaan leiden. D66 had graag gezien dat er op een andere locatie nadruk was gelegd. D66 heeft eerder een motie in gediend om woningbouw locaties naast de Intratuin (gemeente Lopik) verder te onderzoeken deze heeft het echter niet gehaald. Ook de locatie aan de kant van Rijnenburg lijkt ons een betere optie en zo zijn er meerder kleinere locaties. D66 heeft daarom het amendement ook mede ingediend. Het betreft een onderzoek naar een mogelijke woningbouwlocatie.

Op voorstel van GroenLinks, PvdA en SDIJ nam de raad een amendement aan om aan de Omgevingsvisie toe te voegen dat we in IJsselstein werk maken van een betere toegankelijkheid van trottoirs en fietspaden voor inwoners die beperkt mobiel zijn. Wij hebben van harte ingestemd met dit amendement.

De Omgevingswet is nu in voorbereiding en zal naar verwachting in 2022 in werking treden. De Omgevingswet verplicht iedere gemeente een Omgevingsvisie op te stellen. In de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente vastgelegd als kader voor de nadere uitwerking in het nog op te stellen omgevingsplan en als toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. In deze visie wordt de IJsselsteinse identiteit beschreven en ook de kernkwaliteiten die voor IJsselstein gelden.

Het is onmogelijk en onwenselijk om alles qua ruimtelijke ontwikkeling in deze visie vast te leggen. Deze visie moeten we dan ook meer zien als een routekaart dan als een vastomlijnd einddoel. Het geeft richting, maar is ook vooral bedoeld als een uitnodiging om mee te denken over de verdere ontwikkeling van IJsselstein.

Voor de totstandkoming van deze visie hebben diverse organisaties en inwoners van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt. Daaraan is sinds eind 2019 hard gewerkt. Het is de bedoeling dat eens in de 4 jaar tot een bijstelling van de Omgevingsvisie wordt gekomen.

 

 

Foto: Tom Jutte – Scenery Kromme IJssel (creative commons licentie)