Steun ons en help Nederland vooruit

Oplegnotitie cultuurbeleid IJsselstein

Op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeenteraad van IJsselstein van 13 mei 2020 stonden 3 documenten met betrekking tot MIJ, Museum IJsselstein. Deze 3 documenten zijn door CDA en D66 geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Samenleving. Ter voorbereiding op behandeling in de commissievergadering van 17 juni 2020 hebben beide fracties deze notitie geschreven. We gaan daarbij in op de 3 documenten met betrekking tot MIJ alsmede willen we enkele punten onder de aandacht brengen met betrekking tot het door dit College gevoerde cultuurbeleid in zijn algemeenheid. Wij vragen aan de collega-fracties om een oordeel te geven over de volgende punten.

A. Uitvoeringsovereenkomst Museum IJsselstein.

Op 31 december 2020 loopt de huidige uitvoeringsovereenkomst af. Het College heeft uiteindelijk aan het Museum laten weten voor 4 jaar een subsidiebeschikking af te willen geven van 225.000 euro. Het College heeft daarnaast aangeboden om de incidenteel toegekende subsidie verhoging voor de periode 2017 tot en met 2020 structureel te maken. Dat brengt het totale subsidiebedrag op 250.000 euro structureel per jaar.

Het Museum heeft verzocht een subsidiebedrag van 300.000 euro te willen ontvangen om het mogelijk te maken een bezoldigde directeur in dienst te nemen.

 1. Bent u met ons van mening dat het Museum één van de belangrijkste culturele instellingen in IJsselstein is?
 2. Bent u met ons van mening dat Museum IJsselstein is uitgegroeid tot een museum met regionale en nationale allure?
 3. Bent u met ons van mening dat het Museum IJsselstein niet alleen een culturele instelling is maar ook een instelling is die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakt en waarmaakt?
 4. Bent u met ons van mening dat het voor de continuïteit en toekomstbestendigheid van het Museum noodzakelijk is een bezoldigde directeur aan te trekken?
 5. In ogenschouw nemend de bovenstaande 4 vragen, hoe staat u tegenover de wens van MIJ om het subsidiebedrag te verhogen met 50.000 euro ten behoeve van het aantrekken van een bezoldigd directeur?

B. Cultuurbeleid in zijn algemeenheid.

De fracties van CDA en D66 hebben moeten constateren dat de aanpak van dit College voor zowel Fulcotheater als Museum IJsselstein geleid heeft tot het beëindigen van het huidige Fulcotheater en tot dreiging van sluiting van het Museum. De oorzaak daarvoor ligt naar de mening van beide fracties vooral in de procesaanpak door dit college alsmede in de communicatie tussen deze culturele instellingen en de gemeente. Wij betreuren deze gang van zaken zeer en vinden dat het tijd is voor verandering.

 1. Het College heeft een groot deel van 2019 onbenut gelaten voor overleg met het Museum wetende dat de uitvoeringsovereenkomst in 2020 beëindigd zal worden. Eerst op 17 september 2019 heeft op initiatief van het Museum een gesprek plaatsgevonden over enkele lopende zaken in het overleg tussen Museum en Gemeente.
  Op 13 januari 2020 heeft voor het eerst een gesprek plaatsgevonden over de huidige uitvoeringsovereenkomst. Vervolgens bleef het lang stil en pas op 31 maart 2020 belde de wethouder Bekker met het verzoek om op papier te zetten wat het Museum zou willen. De brief van 7 april 2020 van het Museum is daarvan het gevolg.
  Bent u met ons van mening dat het College in de aanpak naar het Museum toe tekort is geschoten en ogenschijnlijk niets heeft geleerd van de wijze waarop het College het bestuur van de Stichting Fulcotheater tegemoet is getreden?
 2. Bent u met ons van mening dat een oorspronkelijk aanbod voor verlenging met één jaar aangeeft dat het College niet begrijpt wat er voor nodig is om een Museum draaiende te houden, c.q. het theater?
 3. Bent u met ons van mening dat uit het verslag van 13 januari 2020 blijkt dat wethouder Bekker niet onomwonden heeft aangegeven dat het museum voor IJsselstein een belangrijke culturele instelling is en behouden moet blijven voor IJsselstein?
 4. Naar de mening van CDA en D66 maken kunst en cultuur de gemeente IJsselstein aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te ondernemen en om de gemeente als toerist te bezoeken. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten creëert IJsselstein ene eigen cultureel profiel. Cultuurbeleid is zo een bindende factor voor IJsselstein. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk en creëren ruimte voor meningsverschillen. Wij willen ene cultuurbeleid dat iedereen toegang heeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen. Een beleid waarin de gemeente niet stuurt, maar ondersteunend handelt en voorwaarden schept voor de culturele instellingen om dit mogelijk te maken. Gebruikmakend van het verenigingsklimaat, de jaarlijkse terugkerende evenementen en de ondernemers die initiatieven in IJsselstein ondersteunen. Zo biedt cultuur ook economische kansen voor IJsselstein.
  Steunt u een dergelijk cultuurbeleid en bent u van mening door de fouten die in proces en communicatie door dit college worden gemaakt een dergelijk beleid niet van de grond komt?
 5. Bent u met ons van mening dat het tijd is voor verandering in de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het gehele kunst en cultuurbeleid in IJsselstein?
 6. Heeft de commissie ideeën over de eventuele noodzakelijke veranderingen?

Laatst gewijzigd op 7 juni 2020