Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische controle

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, zoals lokale media en initiatieven van inwoners.

  • In de komende raadsperiode legt D66 prioriteit bij het beter controleren van de samenwerkingsverbanden waarin IJsselstein participeert.
  • Om de democratische controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te vergroten, wil D66 nieuwe instrumenten ontwikkelen. We willen dat wij doorgaan met rapporteurschappen voor raadsleden. Wij staan open voor experimenten om die democratische controleerbaarheid te versterken. We willen ook dat de raad in principe is vertegenwoordigd in vergaderingen van deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld dat de raadsleden vertegenwoordigd zijn in een algemeen bestuur van een samenwerkingsverband en de wethouders deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
  • Een betere democratische controle kan ondersteund worden doordat rekenkamers van de deelnemende gemeenten gezamenlijk doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren naar die samenwerkingsverbanden. Met name de hoogte en verdeling van de risico‚Äôs moeten transparant, tijdig en volledig zijn. De gemeente communiceert begrijpelijk met inwoners, bij voorkeur op taalniveau B1.
  • D66 wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet open overheid, die mede door D66 is ingediend en op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer. Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van Wob-uitzonderingsgronden.
  • D66 wil dat de gemeente aantoonbaar de privacy van haar inwoners en medewerkers beschermt en hierover actief communiceert.
  • D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.
  • D66 wil dat raadsleden de ruimte en ondersteuning krijgen om hun controlerende taken goed uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en verbindingen leggen in de gemeente. Dat lukt niet als zij verdrinken in informatie- en vergaderstromen. Een goed werkend raadsinformatiesysteem is dan ook onontbeerlijk en dient zo snel mogelijk ingericht te worden.
  • D66 wil dat stemgedrag van partijen na iedere raasvergadering op de gemeentesite wordt gepubliceerd, alsmede in Zenderstreeknieuws.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018