Steun ons en help Nederland vooruit

Eenvoudig en eerlijk

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de inwoners en de gemeenteraad over financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Maar als democraten die transparantie belangrijk vinden om het bestuur controleerbaar en afrekenbaar te maken, willen wij verder gaan.

  • D66 wil dat de gemeentebegroting zonder jargon is opgesteld met overzichtelijke bedragen.
  • D66 wil de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedereen begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.
  • De gemeentelijke heffingen dienen kostendekkend te zijn
  • De hoogte van gemeentelijke leges of retributies zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • D66 wil dat de onroerendzaakbelasting en heffingen jaarlijks maximaal stijgen met de inflatie. Verhogen zou enkel bespreekbaar zijn als vasthouden aan het huidige niveau de toekomst van IJsselstein of haar inwoners ernstig zou beperken.
  • Bij tekorten op de begroting zoeken wij dan ook in eerste instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen van) bezuinigingen betrokken.
  • Om de financiën van de gemeente op een gezond peil te houden vindt D66 dat de norm bij het weerstandsvermogen op 1.5 moet blijven staan.
  • D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018