Steun ons en help Nederland vooruit

Meer invloed voor inwoners

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de in voorbereiding zijnde Omgevingswet ook van de gemeenten. Voor D66 is het belangrijk dat iedere inwoner kan inspreken en participeren.

 • D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die meer invloed geven aan inwoners. Daarom wil D66 de huidige participatieverordening, daterend uit 2003, evalueren en met nieuwe voorstellen komen.
 • D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners.
 • D66 is een voorstander van wijkgericht werken.
 • D66 wil dat in de komende vier jaar volop geëxperimenteerd gaat worden met diverse vormen van inwonerparticipatie, bijvoorbeeld in de vorm van:
  – een pilot met een a-selecte groep van inwoners voor een bepaald project of activiteit
  – inwoners worden betrokken bij de opstelling van de kadernota en kunnen zelf voorstellen indienen
  – voor het vrij te besteden deel in de gemeentebegroting kunnen inwoners een inwonerbegroting opstellen. Inwoners krijgen zeggenschap in en invloed op de prioriteiten die de gemeente stelt bij de besteding van gelden.
  Met deze voorstellen wordt de invloed van inwoners verder vergroot.
 • D66 wil dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak en achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
 • D66 wil dat wijkbewoners meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.
 • D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het voorstel aangeven welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten worden gedekt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018