Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier nemen we de oorzaken van criminaliteit en radicalisering weg. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast.

  • D66 vindt dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met de buren, door het plaatsen van geschikte sloten op het huis of door een preventieve buurt- of burgerwacht.
  • D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving ervaren.
  • De politie is een organisatie van en voor de burger. De politie moet goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.
  • Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie. In IJsselstein wordt al goed samengewerkt en D66 vindt dat die samenwerking onverkort moet worden voortgezet.
  • Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten tegen te gaan. Ook hier is preventie van groot belang. D66 wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben. De gemeente heeft ook een rol bij het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid kunnen verhogen. Hier valt ook voorlichting op scholen onder.
  • D66 wil criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit te halen en houden.
  • D66 is voorstander van een lokaal softdrugsbeleid: de gemeente bepaalt zelf hoeveel coffeeshops er in de gemeente zijn, of er een minimale afstand moet zijn tussen coffeeshop en een school en of het ingezetenencriterium wordt gehandhaafd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018